Algemene voorwaarden

1. INLEIDING

 

CCMOM (vanaf hier 'wij', 'ons' of 'onze' genoemd) is een internationaal e-commerceplatform. CCMOM biedt kinderkleding, schoenen, accessoires, benodigdheden voor moeders en kinderen, speelgoed, zwangerschapsproducten. Alle transacties op ccmom.cc worden verwerkt door CCMOM. U kunt ons altijd bereiken op sales@ccmom.cc. Voor elk ander type aankoop vormen deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en ccmom.cc en worden goederen en/of services rechtstreeks door ccmom.cc geleverd.

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van CCMOM samen met de gerelateerde subdomeinen, sites, mobiele app, services en tools (de "Site"). Door de Site te gebruiken, accepteert u hierbij deze algemene voorwaarden (inclusief de hierin gelinkte informatie) en verklaart u dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden (de "Gebruikersovereenkomst"). Deze gebruikersovereenkomst wordt geacht van kracht te zijn bij uw gebruik van de site, wat betekent dat u deze voorwaarden accepteert. Als u er niet mee instemt gebonden te zijn aan deze gebruikersovereenkomst, gelieve deze site dan niet te openen, te registreren of te gebruiken.

De site behoudt zich het recht voor om delen van deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen worden van kracht wanneer ze op de site worden geplaatst zonder dat er een andere kennisgeving wordt gegeven. Controleer deze Algemene voorwaarden regelmatig voor updates. Als u de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert.

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN

A. UW ACCOUNT

Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten die door het platform worden aangeboden, kunnen we eisen dat u een account bij ons aanmaakt of persoonlijke informatie verstrekt om het aanmaken van een account te voltooien. We kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken de gebruikersnaam en/of het wachtwoord ongeldig maken zonder opgaaf van reden of voorafgaande kennisgeving en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verliezen geleden door, veroorzaakt door, voortvloeiend uit, in verband met of op grond van een dergelijk verzoek of ongeldigverklaring.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersidentificatie, wachtwoord, accountgegevens en gerelateerde privé-informatie. U stemt ermee in deze verantwoordelijkheid te aanvaarden en ervoor te zorgen dat uw account en de gerelateerde gegevens te allen tijde veilig worden bewaard en dat alle noodzakelijke stappen worden genomen om misbruik van uw account te voorkomen. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u enige reden heeft om aan te nemen dat uw wachtwoord bij iemand anders bekend is geworden, of als het wachtwoord op ongeoorloofde wijze wordt of kan worden gebruikt. U stemt ermee in en erkent dat elk gebruik van de Site en gerelateerde diensten die worden aangeboden en/of elke toegang tot privé-informatie, gegevens of communicatie met behulp van uw account en wachtwoord, wordt geacht door u te zijn uitgevoerd of door u te zijn geautoriseerd, al naargelang het geval. U stemt ermee in gebonden te zijn aan elke toegang tot de site en/of het gebruik van diensten die door de site worden aangeboden (ongeacht of deze toegang of dit gebruik door u is geautoriseerd of niet). U stemt ermee in dat wij het recht hebben (maar niet verplicht zijn) om te handelen naar, op u te vertrouwen of u uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk te stellen met betrekking tot deze zaak alsof hetzelfde door u is uitgevoerd of verzonden. U stemt er verder mee in en erkent dat u gebonden bent aan en ermee instemt ons volledig te vrijwaren van alle verliezen die voortvloeien uit het gebruik van of toegang tot de Site via uw account.

B. PRIVACY

Bekijk onze Privacyovereenkomst, die ook van toepassing is op uw bezoek aan de Site. De persoonlijke informatie / gegevens die door u aan ons zijn verstrekt of uw gebruik van de site zal strikt vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de privacyovereenkomst en toepasselijke wet- en regelgeving. Als u bezwaar hebt tegen de overdracht of het gebruik van uw informatie op de manier die is gespecificeerd in de privacyovereenkomst, gebruik de site dan niet.

C.VOORTDURENDE BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

We zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de toegang tot de site constant beschikbaar is en ononderbroken en foutloos is. Vanwege de aard van internet en de aard van de site kan dit echter niet worden gegarandeerd. Bovendien kan uw toegang tot de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort of beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. We zullen proberen de frequentie en duur van een dergelijke opschorting of beperking te beperken.

D. LICENTIE VOOR TOEGANG TOT DE SITE

We eisen dat u door uw toegang tot de site bevestigt dat u juridisch bindende contracten kunt sluiten en daarom bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de site bezoekt onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Wij verlenen u een niet-overdraagbare, herroepbare en niet-exclusieve licentie om de Site te gebruiken, in overeenstemming met de hierin beschreven Algemene voorwaarden, voor het winkelen voor persoonlijke items en diensten zoals vermeld om te worden verkocht op de Site. Commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij is verboden, behalve zoals uitdrukkelijk vooraf door ons toegestaan. Als u zich registreert als een zakelijke entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om die entiteit te binden aan deze Gebruikersovereenkomst en dat u en de zakelijke entiteit alle toepasselijke wetten met betrekking tot online handelen zullen naleven. Geen enkele persoon of zakelijke entiteit mag zich meer dan één keer als lid van de site registreren. Elke schending van deze Algemene voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u.

De inhoud op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Productvoorstellingen, inclusief prijs, beschikbare voorraad, functies, add-ons en andere details zoals vermeld op deze site, vallen onder de verantwoordelijkheid van de verkopers die ze weergeven en kunnen door ons niet als volledig nauwkeurig worden gegarandeerd. Inzendingen of meningen die op deze site worden geuit, zijn die van de persoon (personen) die dergelijke inhoud plaatst en weerspiegelen mogelijk niet onze mening.

We verlenen u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze site, maar niet om de site of een deel ervan op enigerlei wijze te downloaden (met uitzondering van paginacaches) of deze te wijzigen. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan; het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen; enig afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan; het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere verkoper; of enig gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

Deze site of enig deel ervan (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsinformatie) mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, gedistribueerd of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons, voor zover van toepassing.

U mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen framingtechnieken inlijsten of gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of formulier) in te sluiten. U mag geen metatags of andere tekst gebruiken waarin onze naam of handelsmerk wordt gebruikt zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, indien van toepassing. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming of licentie die door ons aan u is verleend voor toegang tot de site zonder voorafgaande kennisgeving. U mag ons logo of andere bedrijfseigen grafische afbeeldingen of handelsmerken niet gebruiken als onderdeel van een externe link voor commerciële of andere doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, indien van toepassing.

U stemt ermee in en verbindt zich ertoe geen beperkte activiteiten uit te voeren die in deze sectie worden vermeld; het ondernemen van deze activiteiten zal resulteren in een onmiddellijke annulering van uw account, diensten, beoordelingen, bestellingen of een bestaande onvolledige transactie met ons en in ernstige gevallen kan dit ook leiden tot juridische stappen

• Weigering om te voldoen aan de hierin beschreven Algemene voorwaarden of enige andere richtlijnen en beleidslijnen met betrekking tot het gebruik van de Site zoals te allen tijde beschikbaar op de Site

• Zich voordoen als een persoon of entiteit of om uw band met een persoon of entiteit valselijk te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen.

• Gebruik de site voor illegale doeleinden.

• Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot of anderszins te interfereren of te verstoren andere computersystemen of netwerken die zijn verbonden met het Platform of de Services.

• Het gebruik en genot van de Site door een ander verstoren;

• Plaats, promoot of verzend via de site verboden materialen die door de Volksrepubliek Bangladesh als illegaal worden beschouwd.

• Gebruik of upload op enigerlei wijze software of materiaal dat virussen, schadelijke componenten, kwaadaardige code of schadelijke componenten bevat, of waarvan u reden hebt om te vermoeden dat deze virussen bevatten die de gegevens van de Site kunnen aantasten of beschadigen, of schade of de werking van de computer of het mobiele apparaat van een andere Klant of de Site verstoren en de Site anders gebruiken dan in overeenstemming met het beleid voor acceptabel gebruik van aangesloten computernetwerken, alle toepasselijke internetstandaarden en andere toepasselijke wetten.

E. JOUW GEDRAG

U mag de website niet gebruiken op een manier waardoor de site of de toegang ertoe op enigerlei wijze wordt onderbroken, beschadigd of aangetast. U mag zich niet inlaten met activiteiten die de site, haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, belanghebbenden of enige andere partij die direct of indirect verbonden is met de site of de toegang ertoe op enigerlei wijze kan schaden of mogelijk schaden. U begrijpt dat u, en niet wij, verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en inhoud die vanaf uw computer naar ons wordt verzonden en dat u de Site alleen voor wettige doeleinden mag gebruiken. Het is ten strengste verboden om de Site

. te gebruiken

• Gebruik de site voor illegale doeleinden.

• om ergernis, ongemak of onnodige angst te veroorzaken

• voor andere doeleinden dan door ons bedoeld

F. JOUW INZENDING

Alles wat u op de site indient en/of aan ons verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot vragen, recensies, opmerkingen en suggesties (gezamenlijk "Inzendingen"), wordt ons enige en exclusieve eigendom en zal niet worden geretourneerd aan jou. Naast de rechten die van toepassing zijn op elke Inzending, verleent u ons, wanneer u opmerkingen of recensies op de Site plaatst, ons ook het recht om de naam die u indient te gebruiken in verband met een dergelijke recensie, opmerking of andere inhoud. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van inzendingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, Inzendingen verwijderen of bewerken zonder enige kennisgeving of juridische cursus die in dit verband op ons van toepassing is.

G. CLAIMS TEGEN AANWEZIGE INHOUD

We vermelden duizenden producten te koop aangeboden door talrijke verkopers op de site en hosten meerdere reacties op aanbiedingen, het is voor ons niet mogelijk om op de hoogte te zijn van de inhoud van elk product dat te koop wordt aangeboden, of elke opmerking of recensie die is weergegeven. Dienovereenkomstig werken we op basis van "claim, beoordeling en verwijdering".Als u van mening bent dat enige inhoud op de site onwettig, aanstootgevend is (inclusief maar niet beperkt tot materiaal dat seksueel expliciete inhoud is of dat racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysieke schade bevordert), bedrieglijk, misleidend, beledigend, onfatsoenlijk, intimiderend, godslasterlijk, lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, pedofiel of dreigend; etnisch verwerpelijk, kleinerende; of anderszins schadelijk is voor derden; of verband houdt met of bevordert het witwassen van geld of gokken; of op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarigen; of imiteert een andere persoon; of de eenheid, integriteit, veiligheid of soevereiniteit van Bangladesh of vriendschappelijke betrekkingen met buitenlandse staten bedreigt; of aanstootgevend of anderszins onwettig op welke manier dan ook; of die bestaat uit of softwarevirussen bevat ("aanstootgevende inhoud"), neem dan onmiddellijk contact met ons op door ons te schrijven op sales@ccmomcc. We zullen alle praktische inspanningen leveren om geldige aanstootgevende inhoud waarover wordt geklaagd binnen een redelijke termijn te onderzoeken en te verwijderen.

Zorg ervoor dat u uw naam, adres, contactgegevens en zoveel mogelijk relevante details van de claim verstrekt, waaronder de naam van de aanstootgevende inhoudspartij, bezwaarschriften, bewijs van bezwaar en andere. Houd er rekening mee dat het verstrekken van onvolledige details uw claim ongeldig en onbruikbaar maakt voor juridische doeleinden.

H. CLAIMS TEGEN INBREUK INHOUD

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn gebruikt op een manier die aanleiding geeft tot bezorgdheid over inbreuk, schrijf ons dan op sales@ccmom.cc.bd en wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw bezorgdheid binnen een redelijke termijn van tijd. Zorg ervoor dat u uw naam, adres, contactgegevens en zoveel mogelijk relevante details van de claim verstrekt, waaronder de naam van de inbreukmakende partij, gevallen van inbreuk, bewijs van inbreuk en andere. Houd er rekening mee dat het verstrekken van onvolledige details uw claim ongeldig en onbruikbaar maakt voor juridische doeleinden. Bovendien kan het verstrekken van valse of misleidende informatie als een strafbaar feit worden beschouwd en kan worden gevolgd door juridische procedures.

We respecteren ook het recht van een fabrikant om exclusieve distributie- of wederverkoopovereenkomsten voor zijn producten aan te gaan. Schendingen van dergelijke overeenkomsten vormen echter geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Aangezien de handhaving van deze overeenkomsten een zaak is tussen de fabrikant, distributeur en/of respectievelijke wederverkoper, zou het voor ons niet gepast zijn om te helpen bij de handhaving van dergelijke activiteiten. Hoewel we geen juridisch advies kunnen geven, noch privé-informatie kunnen delen zoals beschermd door de wet, raden we aan om vragen of zorgen met betrekking tot uw rechten door te sturen naar een juridisch specialist.

Ik. HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHTEN

ccmom.cc, CCMOM logo, CCMOM Basics en andere merken die op onze Site worden vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken in de relevante jurisdictie(s). Onze afbeeldingen, logo's, paginakoppen, knoppictogrammen, scripts en servicenamen zijn de handelsmerken of handelsstijl en mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van ons zijn of op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten, of op een manier die ons in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die op deze site verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord door ons.

Alle intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, op de site, informatie-inhoud op de site en al het website-ontwerp, inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, software, foto's, video, muziek, geluid en hun selectie en rangschikking, en alle softwarecompilaties, onderliggende broncode en software blijven ons eigendom. De volledige inhoud van de site is ook auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de Bengaalse auteursrechtwetten en internationale conventies.Alle rechten zijn voorbehouden

.